Noticeboard

Home > Tenders and Quotations
Tenders and Quotations PDF Print E-mail
 

Tenders and Quotations

 1. अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई, कार्यालयातील निर्लिखित केलेले जुने वाहन नोंदणी क्रमांक MH ०२ PA ३८८८ (टाटा ४०७ कॅश व्हॅन ) याची ई - लिलाव पध्दतीने विक्री करणे बाबतpdf imagenew image
 2. अधिदान व लेखा कार्यालयाच्या निर्लेखित झालेल्या वाहनाच्या विक्रीची जाहिरातpdf imagenew image
 3. रद्दी विक्रीची सुचनाpdf imagenew image
 4. निर्लेखीत शासकीय वाहन क्र. MH-15 AA-7086 TATA INDIGO MANZA लिलावाद्वारे विक्री नोटीसची जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत.pdf imagenew image
 5. निर्लेखीत शासकीय वाहन क्र. MH-15 AA-7086 TATA INDIGO MANZA लिलावाद्वारे विक्री नोटीसची जाहिरातpdf imagenew image
 6. मार्च २०२४ अखेर अल्पोपहार व जेवण या बाबत दरपत्रकाचे सुचनापत्रpdf imagenew image
 7. अभिधान व लेखा कार्यालयाच्या अंतर्गत साफसफाईच्या ठेक्याची निविदाpdf imagenew image
 8. निर्लेखीत शासकीय वाहन क्र. MH-15 AA-7086 TATA INDIGO MANZA लिलावाद्वारे विक्री नोटीसची जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत.pdf imagenew image
 9. लिलावाने रद्दी विक्रीची जाहिरातpdf imagenew image
 10. जड संग्रह वस्तूंची (संगणक व इतर तदनुषंगिक यंत्रसामुग्री ) विक्रीpdf imagenew image
 11. बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थाकडून साफसफाई HOUSEKEEPING च्या कामासाठी निविदा/दरपत्रक मागविणेबाबतpdf imagenew image
 12. मार्च 2023 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सुचनापत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबतpdf imagenew image
 13. बाह्ययंत्रणेद्वारे वाहनचालकांच्या सेवा घेण्याबाबत दरपत्रकpdf imagenew image
 14. मार्च 2023 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबतचे दरपत्रकाचे सूचनापत्रकpdf imagenew image
 15. टोनर रिसायकलिंग करार करण्याकरीता सुचना प्रसिद्ध करणे बाबतpdf imagenew image
 16. बाह्ययंत्रणेव्दारे सफाईगाराच्या सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 17. कंत्राटी सफाईगारांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेणेबाबतpdf imagenew image
 18. बहुउद्देशीय संस्थाकडून 2 अकुशल (1 महिला, 1 पुरुष) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची (Multitasking ) सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 19. बाह्ययंत्रणेव्दारे वाहनचालकाच्या सेवा घेण्यात मुदतवाढpdf imagenew image
 20. बाह्ययंत्रणेव्दारे वाहनचालकाच्या सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 21. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रकpdf imagenew image
 22. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक - मुदतवाढ १५/१२/२०२१ पर्यंतpdf imagenew image
 23. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रकpdf image
 24. बाह्ययंत्रणेव्दारे सफाईगाराच्य सेवा घेण्याबाबतpdf image
 25. मार्च 2021 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक -POApdf imagenew image
 26. बाह्य यंत्रणेद्वारे चालकाच्या सेवा घेण्याबाबत संचालनालय लेखा व कोषागारे वित्त विभागpdf imagenew image
 27. बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संस्थेकडून निविदा /दरपत्रक मागविणेबाबतpdf imagenew image
 28. अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे कुर्ला संकुल , वांद्रे पूर्व या कार्यालयातील जुनी तिजोरीचे निर्लेखन करून लिलावाने विक्री करावयाची आहे यासंदर्भात लिलाव विक्री सूचना, अटी शर्ती व जाहिरातpdf imagenew image
 29. वाहन चालक निविदा सहसंचालक लेखा व कोषागारे कोकण विभागpdf imagenew image
 30. वाहन चालक निविदा संचालनालय लेखा व कोषागारेpdf imagenew image
 31. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supply (extend tender date)pdf imagenew image
 32. e-Tender Form Format , Terms & Conditions for Pre-printed Stationery supply (extend tender date)pdf imagenew image
 33. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supply with corrigendumpdf imagenew image
 34. e-Tender Form Format , Terms & Conditions for Pre-printed Stationery supply with corrigendumpdf image
 35. pdf image
 36. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supplypdf imagenew image
 37. मार्च 2020 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक शासनाच्याpdf image
 38. कंत्राटी जाहिरात क संव्रर्ग वेपप - 21.12.2019pdf image
 39. कंत्राटी अर्जाचा नमुना गट कpdf image
 40. संचालनालय लेखा व कोषागारे जागा भाड्याने घेणेबाबत अटी व शर्तीpdf image
 41. कंत्राटी तत्वाद्वारे सहाय्यक लेखा अधिकारी सेवा घेण्याबाबतpdf image
 42. कंत्राटी तत्वाद्वारे सहाय्यक लेखा अधिकारी सेवा घेण्याबाबत अर्जाचा नमुनाpdf image
 43. Fingerprint Biomatrik Device Purchase Noticepdf image
 44. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर ) लिलावाने विक्रीpdf image
 45. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासूची तयार करणेबाबत दि.06.05.2019pdf image
 46. बाह्ययंत्रणेद्वारे सफाईगाराच्या सेवा घेण्याबाबतचे दरपत्रक महाकोष संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबतpdf image
 47. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर) लिलावाने विक्रीची जाहिरात part-2pdf image
 48. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर) लिलावाने विक्रीची जाहिरात part-1pdf image
 49. उपसंचालक, सहा.संचालक, लेखाअधिकारी संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासूची करणेबाबात ची जाहिरातpdf image
 50. बाहययंत्रणेद्वारे वाहनचालकांच्या सेवा घेण्याबाबतpdf image
 51. driver notification detailspdf image
 52. Driver recruitement notificationpdf image
 53. वाहनचालक निविदाpdf image
 54. वाहनचालक पत्रpdf image
 55. से. नि. अधिकाऱ्यांची नामिकासूची जाहिरात ,अटी व शर्ती अर्जाचा नमुनाpdf image
 56. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील संचालक, सहसंचालक संवर्गातून निवृत्त झालेल्या अधिका-याची नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ.pdf image
 57. जाहिरात संचालक, सह संचालक संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिका-यांची नामिकासूची करणेबाबतpdf image
 58. Extension of Tenderspdf image
 59. Minutes Regarding outsourcing of manpower 10.04.2018pdf image
 60. Time Schedule of E-tender Pune,Main 28.03.2018 Pg 004 Article - 9pdf image
 61. बाह्ययंत्रणेमार्फतमनुष्यबळपुरविणा-या संस्थांकडूनई-निविदा मागविणेबाबतpdf image
 62. Outsourcing Cancellation - Intimation to Web Master - 07.02.2018pdf image
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in