Noticeboard

Home > Tenders and Quotations
Tenders and Quotations PDF Print E-mail
 

Tenders and Quotations

 1. बाह्ययंत्रणेव्दारे सफाईगाराच्या सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 2. कंत्राटी सफाईगारांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेणेबाबतpdf imagenew image
 3. बहुउद्देशीय संस्थाकडून 2 अकुशल (1 महिला, 1 पुरुष) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची (Multitasking ) सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 4. बाह्ययंत्रणेव्दारे वाहनचालकाच्या सेवा घेण्यात मुदतवाढpdf imagenew image
 5. बाह्ययंत्रणेव्दारे वाहनचालकाच्या सेवा घेण्याबाबत.pdf imagenew image
 6. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रकpdf imagenew image
 7. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक - मुदतवाढ १५/१२/२०२१ पर्यंतpdf imagenew image
 8. मार्च 2022 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रकpdf image
 9. बाह्ययंत्रणेव्दारे सफाईगाराच्य सेवा घेण्याबाबतpdf image
 10. मार्च 2021 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक -POApdf imagenew image
 11. बाह्य यंत्रणेद्वारे चालकाच्या सेवा घेण्याबाबत संचालनालय लेखा व कोषागारे वित्त विभागpdf imagenew image
 12. बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संस्थेकडून निविदा /दरपत्रक मागविणेबाबतpdf imagenew image
 13. अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे कुर्ला संकुल , वांद्रे पूर्व या कार्यालयातील जुनी तिजोरीचे निर्लेखन करून लिलावाने विक्री करावयाची आहे यासंदर्भात लिलाव विक्री सूचना, अटी शर्ती व जाहिरातpdf imagenew image
 14. वाहन चालक निविदा सहसंचालक लेखा व कोषागारे कोकण विभागpdf imagenew image
 15. वाहन चालक निविदा संचालनालय लेखा व कोषागारेpdf imagenew image
 16. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supply (extend tender date)pdf imagenew image
 17. e-Tender Form Format , Terms & Conditions for Pre-printed Stationery supply (extend tender date)pdf imagenew image
 18. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supply with corrigendumpdf imagenew image
 19. e-Tender Form Format , Terms & Conditions for Pre-printed Stationery supply with corrigendumpdf image
 20. pdf image
 21. e-Tender form format, Terms & Conditions for Stationery supplypdf imagenew image
 22. मार्च 2020 अखेर अल्पोपहार व जेवण याबाबत दरपत्रकाचे सूचनापत्रक शासनाच्याpdf image
 23. कंत्राटी जाहिरात क संव्रर्ग वेपप - 21.12.2019pdf image
 24. कंत्राटी अर्जाचा नमुना गट कpdf image
 25. संचालनालय लेखा व कोषागारे जागा भाड्याने घेणेबाबत अटी व शर्तीpdf image
 26. कंत्राटी तत्वाद्वारे सहाय्यक लेखा अधिकारी सेवा घेण्याबाबतpdf image
 27. कंत्राटी तत्वाद्वारे सहाय्यक लेखा अधिकारी सेवा घेण्याबाबत अर्जाचा नमुनाpdf image
 28. Fingerprint Biomatrik Device Purchase Noticepdf image
 29. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर ) लिलावाने विक्रीpdf image
 30. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासूची तयार करणेबाबत दि.06.05.2019pdf image
 31. बाह्ययंत्रणेद्वारे सफाईगाराच्या सेवा घेण्याबाबतचे दरपत्रक महाकोष संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबतpdf image
 32. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर) लिलावाने विक्रीची जाहिरात part-2pdf image
 33. जडसंग्रह वस्तूंची (फर्निचर) लिलावाने विक्रीची जाहिरात part-1pdf image
 34. उपसंचालक, सहा.संचालक, लेखाअधिकारी संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासूची करणेबाबात ची जाहिरातpdf image
 35. बाहययंत्रणेद्वारे वाहनचालकांच्या सेवा घेण्याबाबतpdf image
 36. driver notification detailspdf image
 37. Driver recruitement notificationpdf image
 38. वाहनचालक निविदाpdf image
 39. वाहनचालक पत्रpdf image
 40. से. नि. अधिकाऱ्यांची नामिकासूची जाहिरात ,अटी व शर्ती अर्जाचा नमुनाpdf image
 41. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील संचालक, सहसंचालक संवर्गातून निवृत्त झालेल्या अधिका-याची नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ.pdf image
 42. जाहिरात संचालक, सह संचालक संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिका-यांची नामिकासूची करणेबाबतpdf image
 43. Extension of Tenderspdf image
 44. Minutes Regarding outsourcing of manpower 10.04.2018pdf image
 45. Time Schedule of E-tender Pune,Main 28.03.2018 Pg 004 Article - 9pdf image
 46. बाह्ययंत्रणेमार्फतमनुष्यबळपुरविणा-या संस्थांकडूनई-निविदा मागविणेबाबतpdf image
 47. Outsourcing Cancellation - Intimation to Web Master - 07.02.2018pdf image
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact email webmaster@mahakosh.in / devmaha.dat-mh@nic.in . Site Designed and Developed By National Informatics Centre, Pune.