Noticeboard

Home > MIS REPORT

Cosolidate Report for Region and Treasury

MIS REPORT

Quaterly Form
Form No. Description Status
Oct-Dec 2023 Jan-Mar 2024
QS0108 संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई सर्व संवर्गात भरण्यात आलेली व रिक्त पदे view pre report view cur report
QD0109 विभागीय सहसंचालक यांचे अधिनस्त कोषागार कार्यालयाची आस्थापनेतील सर्व संवर्गात भरण्यात आलेली व रिक्त पदे view pre report view cur report
QR0110 सहसंचालक, लेखा व कोषागारे विभागीय कार्यालयांची आस्थापनेतील सर्व संवर्गात भरण्यात आलेली व रिक्त पदे view pre report view cur report
QPSV0111 अधिदान व लेखा कार्यालय / राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण / व्हर्च्युअल ट्रेझरी आस्थापनेवरील सर्व संवर्गात भरण्यात आलेली व रिक्त पदे view pre report view cur report
Monthly Form
Form No. Description Status
March End April End
MDRS0101 कलम 25 (3) (क) (ख) (ड) जन (शासकीय) माहिती अधिका-याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती. view pre report view cur report
MDRS0102 कलम 25 (3) (क) (ख) (ड) अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्राप्त झालेल्या अपिलांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती. view pre report view cur report
MDRS0103 कलम 25 (3) (घ) (ड) अपिलीय प्राधिका-याकडून कसूरदार जन (शासकीय) माहिती अधिका-याविरुध्द करण्यात आलेल्या दंडात्मक कार्यवाहीची माहिती. view pre report view cur report
MDRS0104 कलम 25 (3) (ग) राज्य माहिती आयोगाकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठविलेल्या अपिलांबाबतची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र. view pre report view cur report
MDRS0105 कलम 25 (3) (च) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चा आशय व हेतू यांचे कार्यान्वयन व अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून केलेले प्रयत्न दर्शविणा-या गोष्टी. view pre report view cur report
MDRS0107 सरळ सेवेकरिता व पदोन्नतीकरिता (प्रत्येक संवर्ग निहाय) गट - क view pre report view cur report
MDRS0108 सरळ सेवेकरिता व पदोन्नतीकरिता (प्रत्येक संवर्ग निहाय) गट - ड view pre report view cur report
MD0201 Statement showing details of Monthly Accounts and RBD submitted to the Accountant General. view pre report view cur report
MD0202 Monthly Statement showing the position of the awaited vouchers which were not received by Accountant General along with the Monthly Account. view pre report view cur report
MD0203 Report of Monthly reconciliation under Major Head 8336 Civil Deposits. view pre report view cur report
MD0204 Monthly Report showing the details of monthly reconciliation and submission of Annual Balance Certificates of the personal Ledger Accounts. view pre report view cur report
MD0205 Monthly report of receipt amount. view pre report view cur report
MD0206 Monthly report of the Statement of the lapsed deposit submitted to the AG. view pre report view cur report
MD0207 Monthly abstract of Inspection Report on working in Treasuries. view pre report view cur report
MD0208 Monthly Pension Payment Report. view pre report view cur report
MD0301 जिल्हा कोषागार स्तरावर (उपकोषागारासहीत) संक्षिप्त देयकासंदर्भातील प्रलंबित तपशिलवार देयके सादर करण्याबाबतची मासिक अहवाल view pre report view cur report
MD0302 स्वीय प्रपंजी लेख्यांचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र view pre report view cur report
MD0303 ग्रुप इन्श्युरन्स स्कीम फॉर्म 6 (रिसीट) view pre report view cur report
MD0304 ग्रुप इन्श्युरन्स स्कीम फॉर्म 7 (पेमेंट) view pre report view cur report
MR0305 कार्यालयीन खर्चाच्या मेळाबाबत मासिक प्रगती अहवाल view pre report view cur report
MR0306 वेतन पडताळणी पथकाचा मासिक अहवाल view pre report view cur report
MD4408PLA Monthly Abstratct for Major Head 4408 PLA Account view pre report view cur report
Weekly Form
Form No. Description Status
DCPS FORM Statement Showing DCPS Schedule Entry & Issuance of R-3 Slips view report
Daily Form
Form No. Description Status
8670 Treasury Cheque Balance view report
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in