Noticeboard

Home > Employee Corner > Exams
Conducted Examination PDF Print E-mail

Examination 2023

 

शुध्दीपत्रक

 1. शुध्दीपत्रकpdf image

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1 च्या विभागीय परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक

 1. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1 च्या विभागीय परीक्षेचे नवीन वेळापत्रकpdf image

सुधारीत निकालाचे शुध्दीपत्रक

 1. सुधारीत निकालाचे शुध्दीपत्रकpdf image

6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" विभागीय परीक्षेचे शुध्दीपत्रक

 1. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" विभागीय परीक्षेचे शुध्दीपत्रकpdf image

MALFA exam fail candidate list

 1. पुरक निकालpdf image
 2. सुधारीत निकाल व गुणफेरतपासणीचा निकाल part-1pdf image
 3. MALFA exam fail candidate list pune part 2pdf image
 4. MALFA exam fail candidate list nagpur part 2pdf image
 5. MALFA exam fail candidate list amravati part 2pdf image
 6. MALFA exam fail candidate list nashik part 2pdf image
 7. MALFA exam fail candidate list aurangabad part 2pdf image
 8. MALFA exam fail candidate list kokan part 2pdf image
 9. MALFA exam fail candidate list part 1pdf image

6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 1

 1. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 1pdf image

6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2

 1. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.11pdf image
 2. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.10pdf image
 3. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.9pdf image
 4. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.8pdf image
 5. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.7pdf image
 6. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.6pdf image
 7. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.5pdf image
 8. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.4pdf image
 9. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.3pdf image
 10. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.1pdf image
 11. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट "क" सेवा विभागीय परीक्षेचा निकाल part 2.1pdf image

श्रीमती राऊत प्रतिभा राजेश यांना परीक्षेस बसण्यास परवानगी देणेबाबत

 1. श्रीमती राऊत प्रतिभा राजेश यांना परीक्षेस बसण्यास परवानगी देणेबाबतpdf image

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद यांच्या आदेशान्वये परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

 1. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद यांच्या आदेशान्वये परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादीpdf image

घोषणापत्र व सुचनापत्र

 1. घोषणापत्र व सुचनापत्रpdf image

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद यांच्या आदेशान्वये परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.

 1. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद यांच्या आदेशान्वये परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.pdf image

दि. 24 ते 27 एप्रिल-2018 या दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 विभागीय परीक्षेस पात्र असलेल्या उमेदवारांकरीता वेळापत्रक, उमेदवारांना

 1. दि. 24 ते 27 एप्रिल-2018 या दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 विभागीय परीक्षेस पात्र असलेल्या उमेदवारांकरीता वेळापत्रक, उमेदवारांना सूचना व प्रवेशपत्रpdf image

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 विभागीय परीक्षेस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी

 1. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 विभागीय परीक्षेस पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादीpdf image

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 परीक्षेचे अर्ज स्विकारणेबाबत

 1. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 परीक्षेचे अर्ज स्विकारणेबाबतpdf image

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 परीक्षेचे अर्ज नाकारणेबाबत

 1. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 परीक्षेचे अर्ज नाकारणेबाबतpdf image

महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांना सूचना

 1. महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांना सूचनाpdf image

5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षा नोव्हेंबर-2016 या परीक्षेच्या निकालाचे शुध्दीपत्रक

 1. 5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षा नोव्हेंबर-2016 या परीक्षेच्या निकालाचे शुध्दीपत्रकpdf image

6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा परीक्षा

 1. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क विभागीय परीक्षा- ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2017 बैठक क्रमांकाची यादी pdf image
 2. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा परीक्षा time table pdf image

5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा गट क विभागीय परीक्षेचे शुध्दीपत्रक व पूरक‍ निकाल पत्रक

 1. 5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा गट क विभागीय परीक्षेचे पूरक‍ निकाल पत्रकpdf image
 2. 5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा गट क विभागीय परीक्षेचे शुध्दीपत्रकpdf image
 3. 5 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा सेवा गट क विभागीय परीक्षेचे उत्तर पत्रिकेच्या गुणफेरतपासणीच्या अहवालाबाबतpdf image

MAHALFA Exam GR 2017

 1. MFAS GR 1.2.1965 pdf image
 2. MAHALFA Notification 03.03.2012 pdf image
 3. MFAS APPLICATION FORM pdf image

6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षा (भाग 1 व भाग 2) ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2017

 1. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षा (भाग 1 व भाग 2) ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2017 form pdf image
 2. 6 वी महाराष्ट्र लेखा व स्थानिक निधी लेखा गट क सेवा विभागीय परीक्षा (भाग 1 व भाग 2) ऑक्टोबर/नोव्हेंबर 2017 part 1pdf image

4थी मलेवस्थानिले गट क सेवा विप भाग १ व २ मधील श्रीम.वनिता भोसले यांचे पुरक निकाल पत्रक

 1. 4थी मलेवस्थानिले गट क सेवा विप भाग १ व २ मधील श्रीम.वनिता भोसले यांचे पुरक निकाल पत्रकpdf image

५वी मलेवस्थानिले गट क विभागीय परीक्षा भाग १ व २ मधील अनुत्तीर्ण उमेदवारांचे गुण व गुणपत्रक

 1. 5th MALFA Exam failed candidate result part Ipdf image
 2. 5th MALFA Exam failed candidate result part IIpdf image
 3. 5th MALFA Exam result revaluationpdf image

5th MALFA Exam result part I & II

 1. 5th MALFA Exam result part Ipdf image
 2. 5th MALFA Exam result part IIpdf image

विभागीय परीक्षा एप्रिल 2014 महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1 निकाल

 1. विभागीय परीक्षा एप्रिल 2014 महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-1 निकालpdf image

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवाा गट ब (अराप) सहाय्यक लेखाधिकारी परीक्षेकरीता सादर केलेल्या अर्जांचा तपशील

 1. Exam Orderpdf image
 2. Cadidate Listpdf image
 3. OCT-NOV 2015 new part-1pdf image
 4. OCT-NOV 2015 old part-1pdf image
 5. OCT-NOV 2015 old part-2pdf image
 6. OCT-NOV 2015 old part- 1 & 2pdf image
 7. NEW 5th M.A.L.F.A Examination Circular 2016 pdf image
 8. 5th M.A.L.F.A Examination Circular 2016 pdf image
 9. MFAS GRpdf image
 10. MFAS Syllabus GRpdf image
 11. MFAS GR 1.pdf image
 12. MFAS GR 2.pdf image
 13. MFAS GR 3.pdf image
 14. MFAS GR 4.pdf image
 15. MFAS GR 5.pdf image
 16. Revaluation Fees Circularpdf image
 17. Circular for Submission of application of M.F.A.S Class 3 Exampdf image
 18. Maharashtra Accounts and Local Fund Accounts Group C Examination Application Form Part-I and Part-II for New Candidate (262 KB)pdf image
 19. Maharashtra Finance & Accounts Services Class III Examination Syllabus (PART I) (27.9 KB)pdf image
 20. Maharashtra Finance & Accounts Services Class III Examination Syllabus (PART II) (26.8 KB)pdf image
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in